Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-77/20

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
16/07/2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2020 r. pod numerem 562797-N-2020

Identyfikator postępowania na miniPortalu: a7c6e26f-9c6a-42b0-b7a0-f30b7f4aa547 UWAGA! Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego w dniu 21.07.2020 r. o godz. 10:00. Spotkanie rozpocznie się przed wejściem do Obiektu Hotelarskiego, który usytuowany jest przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 12a.