Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1- 87/19

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
24/05/2019
Przedmiot zamówienia: 
​Dostawa wody do urządzeń wodociągowych będacych w posiadaniu Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach i odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Trwające

Centrum Onkologii - Instytut
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel: (+32) 278 84 01, (+32) 278 91 93
(+32) 278 91 96, (+32) 278 91 72, (+32) 278 91 98, (+32) 278 91 17
fax: (+32) 278 91 97, (+32) 278 91 84

e-mail: przetargi@io.gliwice.pl 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane w dniu 22.05.2019 r. do publikacji zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.05.2019 r. pod numerem 2019/S 100-241570

Identyfikator postępowania na miniPortalu: db0c0ea7-35e6-4259-a358-52a28e81c0c6