Jesteś tutaj

DO/DZ–381–1– 9/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
26/04/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.04.2022r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-217621
_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 kwietnia 2022 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-225312
_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 maja 2022 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-254968

Publikacja postępowania w miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea1d2c79-0f69-4e18-8377-b3af0...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
ea1d2c79-0f69-4e18-8377-b3af077916a6