Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-92/20

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
24/07/2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa całodobowej obsługi wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowni ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: 
Przetargi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2020 r. pod numerem 565811-N-2020

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 808c42f3-822d-42bd-95f7-6c93bc4195b8

UWAGA!
Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami, która odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10:00.
Spotkanie rozpocznie się przy Portierni III (magazyny) obsługującej wjazd dla pracowników od ulicy Wybrzeża Armii Krajowej.