Jesteś tutaj

DO/DZ–TPbn–381–2–2/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
26/01/2022
Przedmiot zamówienia: 
Zakup, instalacja oraz wdrożenie systemu audio-video umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu pomiędzy salami Centrum Konferencyjno-Dydaktycznego  Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00035379/01
 
______________________________________________________________________________________________

Publikacja postępowania w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6714808-c820-4974-b430-78de2...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
a6714808-c820-4974-b430-78de27659288

_______________________________________________________________________________________________
Zamawiający ustala, że w dniu 28.01.2022 r. o godz. 10:00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej w Dziale Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia – przed pokojem 106 (Budynek Główny, parter).
Uwaga:
Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców);
Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;
Zamawiający sugeruje, aby w miarę możliwości, w wizji lokalnej ze strony danego Wykonawcy uczestniczył jeden przedstawiciel ze względu na sytuację epidemiologiczną;

_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 04.02.2022 r, pod nr  2022/BZP 00045784/01     
_______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 09.02.2022 r, pod nr  2022/BZP 00052263/01

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 10.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00053775/01