Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-25/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
18/05/2022
Przedmiot zamówienia: 
Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00166123/01
 
Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/470b3390-dc1d-4cfc-95fc-aca39...

 
Identyfikator postępowania ID (miniPortal): 470b3390-dc1d-4cfc-95fc-aca3910a3609

I. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00174566/01.

II. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00183213/01.