Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-46/21

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
13/07/2021
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2021 pod nr 2021/BZP 00113113/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2021 pod nr 2021/BZP 00128654/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2021 pod nr 2021/BZP 00134189 

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7b6a04d2-79b2-4683-95bf-91d17...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
7b6a04d2-79b2-4683-95bf-91d1783ef472

Uwaga 
Zamawiający ustala, że w dniu 16.07.2021r o godz. 11:00 na terenie siedziby Zamawiającego  odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz  warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiot postępowania realizowany będzie ze środków z projektu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach finansowanego przez Agencję Badań Medycznych w ramach umowy na dofinansowanie i realizację projektu nr  2020/ABM/03/00014-00