Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-73/21

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
26/11/2021
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usług wykonywania przeglądów, konserwacji oraz usług serwisowych urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2021r. pod nr 2021/BZP 00285961/01
 
Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/426966a7-7bf5-476f-ba6c-33e12...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
426966a7-7bf5-476f-ba6c-33e120742241
______________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zmianie zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021r. pod nr 2021/BZP 00300534/01 

UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:
Nowy termin składania ofert: 09.12.2021 r. godz. 8:00
Nowy termin otwarcia ofert:  09.12.2021 r. godz. 10:00