Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-80/21

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
02/12/2021
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w poziomie -1 na bunkier terapeutyczny K1 Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Trwające

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00297267/01

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2fafdab8-af03-4803-9bff-d3d2f...

 
Identyfikator postępowania ID (miniPortal): 2fafdab8-af03-4803-9bff-d3d2fd13a888

UWAGA!
W dniu 07.12.2021 r. o godz. 12:00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek Główny Dyrekcji, Parter, pok. nr 103.

I. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00319296/01