Jesteś tutaj

Badania kliniczne

Kontakt dla przedstawicieli firm farmaceutycznych w sprawie nawiązania współpracy w ramach sponsorowanych badań klinicznych:
 
mgr Magdalena Markowska
tel: 32 278 86 55, 795 557 421
e-mail: magdalena.markowska@io.gliwice.pl

 
Zakład Radioterapii

 1. Randomizowane, kontrolowane placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem JNJ-56021927 (ARN-509) w leczeniu pacjentów ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka, poddanych pierwotnej radioterapii. (więcej)
 

I Klinika Radioterapii i Chemioterapii

 1. Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby celem porównania erybuliny z dakarbazyną pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u chorych na mięsaki tkanek miękkich. Nr protokołu: E7389-G000-309 (więcej)
 2. Wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie fazy III z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące doksorubicyny plus palifosfamid-tris porównaniu z doksorubicyną plus placebo jako leczenie pierwszego rzutu pacjentów z przerzutowym mięsakiem tkanek miękkich. Nr protokołu: IPM 3001 (więcej)
 

II Klinika Radioterapii i Chemioterapii
 1. Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne z monoterapią niwolumabem (BMS-936558) u pacjentów z zaawansowanym lub rozsianym płaskonabłonkowym (Sq) niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), leczonych wcześniej co najmniej dwoma schematami leków o działaniu układowym stosowanych z powodu SqNSCLC w stadium IIIb/IV. Badanie CHECK MATE 171 nr protokołu: CA209171 (więcej)
 2. Otwarte, randomizowane badanie kliniczne 3 fazy porównujące leczenie Nivolumabem lub Nivolumabem w połączeniu z Ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemiterapią i IV stopniu zaawansowania lub z nawrotem niedrobnokomórkowego raka płuc (NDPR). Nr protokołu: CA209-227 (więcej)
 3. Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą próby otwartej badanie III fazy oceniającestosowanie MEDI4736 w monoterapii oraz MEDI4736 w kombinacji z tremelimumabem w porównaniu ze standardową chemioterapią podawaną w pierwszej linii u pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urotelialnego raka pęcherza moczowego w IV stopniu zaawansowania.
  Badanie Danube nr protokołu: D419BC00001 (więcej)
 

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

 1. Badanie fazy III z randomizacją, prowadzone metodą podwójnego zaślepienia z grupą kontrolną otrzymującą placebo porównujące działanie preparatu SGN-35 (brentuximab vedotin) i najkorzystniejszego leczenia wspomagającego (BSC) do placebo i najkorzystniejszego leczenia wspomagającego (BSC) w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka wystąpienia resztkowej ziarnicy złośliwej (HL) po przeprowadzeniu autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT). Nr protokołu SGN 35-005 – AETHERA. (więcej)
 2. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, zaślepione w stosunku do obserwatora, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę skuteczności profilaktyki, bezpieczeństwa i immunogenności proponowanej szczepionki przeciwko półpaścowi gE/AS01B firmy GSK Biologicals podawanej domięśniowo w schemacie dwóch dawek osobom dorosłym po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych układu krwiotwórczego (HCT) – 115523 ZOSTER 002 (więcej)
 3. Randomizowane badanie fazy III prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, porównujące zastosowanie preparatu Brentuximab Vedotin w skojarzeniu z chemioterapią CHP (A+CHP) i chemioterapią CHOP jako leczenie I rzutu u pacjentów z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T, CD30 dodatnich. Nr protokołu SGN 35-014 (więcej)
 4. Badanie kliniczne fazy III, z randomizacją, z grupą kontrolną przyjmującą placebo prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności substancji MK-8228 (Letermowiru) w zapobieganiu istotnemu klinicznie zakażeniu ludzkim cytomegalowirusem (CMV) u seropozytywnych pod względem CMV dorosłych biorców przeszczepów alogenicznych komórek macierzystych hematopoezy. Nr protokołu MK-8228-001 (więcej)
 

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

 1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Sorafenib w porównaniu do placebo u pacjentów z rozpoznaniem miejscowo zaawansowanego / z przerzutami, opornego na leczenie jodem radioaktywnym, zróżnicowanego raka tarczycy (nr protokołu: BAY 43-9006 / 14295 ) (więcej)
 2. Międzynarodowe, wielośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, majace na celu ocenę skuteczności preparatu ZD6474 (ZACTIMA)względem placebo u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy (nr protokołu: D4200C00058) (więcej)
 3. Wieloośrodkowe, otwarte, z jedną grupą terapeutyczną, badanie II fazy, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność doustnego podawania preparatu E7080 w raku rdzeniastym i opornym na jod 131, nieoperacyjnym raku zróżnicowanym tarczycy, stratyfikowanym na podstawie badania histologicznego (nr protokołu: E7080-G000-201) (więcej)
 4. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metoda podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, dotyczące stosowania leku E7080 w zróżnicowanym raku tarczycy opornym na J-131 (nr protokołu: E7080-G000-303) (więcej)
 5. Międzynarodowe, randomizowane badanie prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu vandetanib w dawce 150 mg/dobę i 300 mg/dobę u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy w stadium progresji choroby lub choroby objawowej. (nr protokołu: D4200C00097) (więcej)
 6. Randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, mające na celu ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania Vandetanibu ( CAPRELSA™ ) 300  mg u pacjentów z rozpoznaniem brodawkowatego lub nisko zróżnicowanego raka tarczycy, lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego, którzy wykazuja oporność na terapię jodem radioaktywnym lub występują u nich przeciwwskazania do jej stosowania. ( nr.protokołu: D4203C00011 ) (więcej)
 7. Randomizowane, badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupa kontrolna otrzymującą placebo, oceniające stosowanie dichlorku radu-223 w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem/prednizolonem, u pacjentów uprzednio nieleczonych chemioterapią , z bezobjawowym lub skąpo objawowym, opornym na kastrację rakiem prostaty (CRPC), przerzutującym głównie do kości. ( nr.protokołu: Bay 88-8223/15396 ) (więcej)
 8. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kabozantynibu (XL184) w dawce 60 mg/dobę w porównaniu z dawką 140 mg/dobę u pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy. ( nr.protokołu: XL184-401) (więcej)
 9. Badanie II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność BIBF1120 jako terapii 2 linii u chorych ze zróżnicowanym lub rdzeniastym rakiem tarczycy i progresją po leczeniu 1 linii (protokół EORTC 1209) (więcej)
 

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej

 1. Wieloośrodkowe ,randomizowane ,prowadzone metodą otwartą badanie fazy III oceniające efekty adjuwantowego podawania lapatinibu, trastuzumabu, sekwencji lapatinibu i trastuzumabu oraz lapatinibu z trastuzumabem u pacjentów z HER2/ErbB2 dodatnim pierwotnym rakiem piersi.  Protokół nr EGF 106708 (więcej)
 2. Randomizowane, kontrolowane badanie fazy III terapii Myocet, Trastuzumab oraz Paclitaxel w porównaniu do Trastuzumab i Paclitaxel jako leczenia pierwszego rzutu przerzutowego raka piersi. Protokół: STM01-102 (więcej)
 3. Otwarte wieloośrodkowe,radndomizowane badanie III fazy prowadzone w 2 grupach równoległych oceniajace preparat BMN 673 w poró2wnaniu z lekiem wybranym przez lekarza u nosicieli zarodkowych mutacji genu BRCA z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym i/lub przerzutami raka piersi, którzy otrzymali wczesniej nie więcej niż 2 schematy chemioterapii w związku z choroba przerzutową (więcej)