Jesteś tutaj

Klinika Chirurgii Onkologicznej i RekonstrukcyjnejKierownik Kliniki Chirurgii
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

 

 

 


Z-ca Kierownika Kliniki
dr n. med. Marcin Zeman

Sekretariat Kierownika Kliniki
Tel. (32) 278 85 14, (32) 278 84 17
Fax. (32) 278 85 15, (32) 278 81 99
e-mail: rekonstrukcja@io.gliwice.pl;  chirurgia@io.gliwice.pl
 
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Jasiniak-Racinowska
Tel. (32) 278 84 18

Loża pielęgniarska odcinek A:  (32) 278 84 21
Loża pielęgniarska odcinek B:  (32) 278 84 06
Loża pielęgniarska – IV piętro: (32) 278 85 04 


 


Od dnia 26.09.2022r. w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów. 

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej jest częścią nowoczesnego kompleksu Centrum Onkologii. Zespół chirurgiczny tworzą specjaliści przeszkoleni w czołowych ośrodkach europejskich i amerykańskich. Klinika dysponuje salami dwu i trzyosobowymi z własnym, pełnym węzłem sanitarnym. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonów,  z sal telewizyjnych, opieki duszpasterskiej, codziennych wizyt krewnych i znajomych. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce  i na świecie w oparciu o najnowsze uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania  Kliniki jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskanie optymalnych wyników leczenia. Wyniki te są ściśle monitorowane i porównywane z wynikami z innych ośrodków. Wykwalifikowany zespół pielęgniarek onkologicznych zapewnia stałą i profesjonalną opiekę nad chorymi w trakcie leczenia. Chorzy wymagający rehabilitacji po zabiegach operacyjnych objęci są fachową opieką na oddziale. Po zakończeniu leczenia chorzy podlegają badaniom kontrolnym w Przychodni Przyklinicznej. Stałe doskonalenie wiedzy medycznej  i praktycznych umiejętności oraz doświadczenie zespołu Kliniki, wynikające z wieloletniej pracy z chorymi na nowotwory, gwarantuje profesjonalną pomoc w atmosferze serdeczności i zrozumienia.
 


INFORMACJE DLA PACJENTÓW
PRZYJMOWANYCH NA ODDZIAŁ KLINIKI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I REKONSTRUKCYJNEJ
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUTU ODDZIAŁ W GLIWICACH (więcej)


 
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w ramach swojej działalności wykonuje operacje:

1. Nowotworów Endokrynnych

Kwalifikacja chorych odbywa się na spotkaniu ekspertów Zespołu Nowotworów Neuroendokrynnych, który tworzą  chirurdzy z długoletnim doświadczeniem współpracujący z: Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Pracownią Biologii Molekularnej, Zakładem Patologii Nowotworów, Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz z chirurgami o innej specjalności  np. Przewodu Pokarmowego oraz Chirurgii Mikronaczyniowej i Rekonstrukcyjnej.
 
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej specjalizuje się głównie w: 

a) leczeniu chorych na nowotwory tarczycy:

 • prowadzi leczenie zarówno przypadków nisko-, jak i wysokozaawansowanych;
 • wykonuje wszystkie typy operacji w raku tarczycy (od zabiegów oszczędzających-lobektomii w mikrorakach brodawkowatych- T1aN0M0 do operacji rozległych, uzupełnionych o odpowiedni zakres limfadenektomii - usunięcia układu chłonnego szyi);
 • w sposób kompleksowy zajmuje się leczeniem nawrotów lokoregionalnych. ​Wykonuje operacje usunięcia niewielkich wznów, niebadalnych palpacyjnie (wykorzystując technikę ROLL- radioguided occult leision localization, polegającą na przedoperacyjnym podaniu do zmiany niewielkiej ilości izotopu promieniotwórczego, celem łatwiejszej śródoperacyjnej lokalizacji nawrotu i usunięcia go w sposób minimalnie inwazyjny);
 • w przypadku nowotworów bardzo zaawansowanych, Klinika wykonuje rozległe operacje z możliwością resekcji i rekonstrukcji zniszczonych przez nowotwór struktur np. tchawicy; 
 • od 1997 roku wykonuje operacje profilaktycznego usunięcia tarczycy w rodzinnym raku rdzeniastym tarczycy (operacje oparte o badania genetyczne).  Ma największe w kraju doświadczenie w kompleksowym leczeniu chorych na raka rdzeniastego tarczycy (zarówno postać sporadyczną, jak i dziedziczną);
 • Klinika prowadzi także projekty badawcze dotyczące optymalizacji diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory tarczycy. 

b) operowaniu chorych na nowotwory przytarczycy:

Klinika specjalizuje się w operacjach pojedynczych gruczolaków, raka przytarczyc oraz pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu genetycznie uwarunkowanych zespołów MEN1 i MEN2. Dysponuje możliwością śródoperacyjnego oznaczenia stężenia parathormonu.
 
c) leczeniu chorych na nowotwory nadnerczy:
Operacje wykonywane są metodą klasyczną i laparoskopową. W wyselekcjonowanych przypadkach prowadzi leczenie oszczędzające korę nadnercza.
 
d) leczeniu operacyjnym chorych na nowotwory endokrynne układu pokarmowego.
 
 
2. Gruczołu piersiowego

Działalność Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersi, obejmuje pełny pakiet procedur stosowanych współcześnie w ośrodkach europejskich. Klinika oferuje nowoczesną chirurgię raka piersi z preferencją leczenia oszczędzającego pierś, uzupełnioną o procedury radioterapii śródoperacyjnej i biopsję węzła wartowniczego. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów amputacyjnych u niektórych chorych spełniających kryteria kwalifikacji, przeprowadzane są zabiegi rekonstrukcji piersi jednoczasowe lub odroczone, z zastosowaniem materiałów sztucznych (endoprotezy) lub mikronaczyniowych rekonstrukcji z tkanek własnych pacjentki. 
Celem procedur chirurgicznych z zestawieniem procedur rekonstrukcyjnych wykonywanych przez zespół doświadczonych chirurgów – onkologów jest uzyskanie nie tylko rzetelnej skuteczności, ale i najlepszego efektu kosmetycznego. Ma to kluczowe znaczenie w wysokiej jakości życia po leczeniu, w tym społecznego funkcjonowania, życia w rodzinie i satysfakcji seksualnej. Uzyskiwane wyniki leczenia, nawet u chorych z większym guzem, nie odbiegają od wyników osiągniętych w dużych ośrodkach europejskich i amerykańskich.
Chore podczas pobytu w Klinice mogą korzystać z fachowej rehabilitacji, pomocy psychologa, a także z szeregu warsztatów terapeutycznych. Równocześnie w Klinice prowadzone są naukowe projekty badawcze, których nadrzędnym celem jest zwiększenie jakości i skuteczności skojarzonej terapii.
 
3. Nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi

Leczeniem nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  zajmuje się wielospecjalistyczny zespół (w ramach planowanego leczenia skojarzonego),  skupiający się na kompleksowym leczeniu pacjentów chorych na nowotwory regionu głowy i szyi. Leczenie jest prowadzone dla różnorodnych lokalizacji nowotworów złośliwych tego regionu, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych w naszym Ośrodku metod leczenia. Wykorzystywanymi metodami są: leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, brachyterapia, brachyterapia  śródoperacyjna oraz leczenie skojarzone.
 
Obejmuje ono zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne w zakresie:

 •  operacji blokowych:

- nowotworów złośliwych języka i jamy ustnej;
- aparatu ochronnego oka i oczodołu;
- nowotworów złośliwych skóry w obrębie głowy i szyi;
- nowotworów złośliwych twarzoczaszki, w tym również z elementami neurochirurgii dotyczącymi podstawy czaszki;
- nowotworów złośliwych zatok przynosowych;

 • leczenia chirurgicznego guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych;
 • operacji węzłów chłonnych selektywnych i elektywnych;
 • operacji rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem technik plastyk miejscowych, płatów uszypułowanych i płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi;
 • zabiegów operacyjnych u chorych na nowotwory złośliwe tego regionu, po uprzedniej radioterapii w możliwych przypadkach;
 • leczenia niepowodzeń  w ramach chirurgii ratującej oraz ewentualne resekcje i rekonstrukcje w nawrotach nowotworu lub kolejnych ognisk nowotworu w obrębie głowy i szyi po uprzednim leczeniu onkologicznym;
 • wprowadzania nowoczesnych i nowatorskich metod leczenia do praktyki klinicznej. 


4. Czerniaków złośliwych

W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI przeprowadzane jest leczenie operacyjne u chorych na czerniaka złośliwego (melanoma malignum). Procedury operacyjne obejmują: szerokie resekcje ogniska pierwotnego choroby,  zabiegi radykalizacyjne i resekcję wznów, zabiegi węzłowe w każdej lokalizacji, biopsję węzła wartownika (SNB) z wykorzystaniem technik radioizotopowych. W przypadku konieczności wykonania rozległej resekcji, wykorzystywane są jednoczasowo techniki rekonstrukcyjne.

5. Mięsaków tkanek miękkich i kości

W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI przeprowadzane jest leczenie operacyjne u chorych na mięsaki tkanek miękkich i kości. Procedury operacyjne obejmują: szerokie resekcje ogniska pierwotnego, resekcje wznów miejscowych, zabiegi węzłowe, implantacje drenów do okołooperacyjnej brachyterapii, leczenie oszczędzające kończynę z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych, w tym mikrochirurgicznych. 

6. Nowotworów skóry

Klinika prowadzi leczenie operacyjne raka skóry.  
 
W przypadku wycięcia raka skóry (ogniska pierwotnego) - rozległość zabiegu operacyjnego uzależniona jest od wielkości i lokalizacji zmiany, a także obecności ewentualnych przerzutów.

W przypadku dużych guzów i rozległych nacieków -  wykonywana jest plastyka miejscowa w oparciu o np. płaty przesunięte lub wolne ew. przeszczepy skóry.

W przypadku przerzutów do węzłów chłonnych wykonywana jest limfadenectomia:

- w spływie pachowym
- piętro dolne - węzły przysutkowe i podłopatkowe;
- piętro środkowe - węzły środkowe pachy;
- piętro górne - węzły żyły pachowej i podobojczykowej);

 - w spływie pachwinowym
             należy usunąć węzły chłonne okolicy pachwinowo-udowej, leżące
             poniżej więzadła pachwinowego w trójkącie udowym wraz z podwięziami mięśni uda;
- w spływie szyjnym
             można wykonać operacje zmodyfikowane.

7. Przewodu pokarmowego

W Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej operowani są chorzy na nowotwory żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy, a także pierwotne i przerzutowe nowotwory wątroby. Zabiegi wykonywane są przez chirurgów, posiadających duże doświadczenie w zakresie chirurgii układu pokarmowego. Zabiegi operacyjne przeprowadzane są zarówno sposobem klasycznym, jak i metodami małoinwazyjnymi, z użyciem nowoczesnych narzędzi chirurgicznych, w tym: systemów zamykania naczyń krwionośnych, staplerów, czy noża ultradźwiękowego (CUSA). W razie  konieczności pacjenci kierowani są na śródoperacyjne badania ultrasonograficzne i endoskopowe. W leczeniu chorych na raka odbytnicy, dąży się do zaoszczędzenia zwieraczy odbytu i uniknięcia wytworzenia stałej stomii jelitowej. W tym celu wykonywane są metodą dwustaplerową niskie przednie resekcje odbytnicy, a w przypadkach spełniających odpowiednie kryteria, miejscowe wycięcie guza przy użyciu rektoskopu operacyjnego (TEM- Transanal Endoscopic Microsurgery). Chorzy są kwalifikowani do leczenia w Klinice w ramach Zespołu Nowotworów Przewodu Pokarmowego na podstawie aktualnie obowiązujących zaleceń, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia skojarzonego.
 
8. Rekonstrukcje

U części chorych planowanych do leczenia w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, radykalna resekcja nowotworu może skutkować powstaniem ubytku tkanek, którego nie da się zaopatrzyć klasycznymi chirurgicznymi metodami. Tacy chorzy przed zasadniczym zabiegiem są kierowani na zespół rekonstrukcyjny, gdzie lekarze specjaliści ustalają sposób zaopatrzenia przyszłego ubytku tak, aby efekt funkcjonalny i estetyczny po zabiegu był jak najlepszy. Lekarze zespołu rekonstrukcyjnego stosują m.in. techniki chirurgii plastycznej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej. Kwalifikacje dotyczą również pacjentek, wymagających amputacji piersi z rekonstrukcją jednoczasową lub odroczoną, z zastosowaniem materiałów sztucznych (endoprotezy) lub mikronaczyniowych rekonstrukcji z tkanek własnych pacjentki. Doświadczenie chirurgów rekonstrukcyjnych Centrum Onkologii w Gliwicach obejmuje tysiące zabiegów odtwórczych w praktycznie wszystkich regionach ciała, włączając w to wieloelementowy przeszczep twarzy. 

9. Allotransplantacje

Informujemy, iż w ramach Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej  wykonujemy allogeniczne zabiegi:
- przeszczepienia twarzy

- przeszczepienia narządów regionu głowy i szyi

Potencjalnymi Biorcami mogą być chorzy po rozległych urazach mechanicznych, chemicznych, elektrycznych, z deformacjami, które są  wynikiem przeprowadzonego leczenia,  schorzeń nowotworowych,  wad wrodzonych oraz innych przyczyn, które skutkowały utratą funkcjonalności, również utratą wizerunku twarzy.

Wykonane świadczenie finansowane jest ze środków publicznych w rozumieniu  art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27  sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z której wynika (m.in.), że ubezpieczony chory nie ponosi jakichkolwiek kosztów finansowych.