Jesteś tutaj

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnejp. o. Kierownika Kliniki Onkologii
Klinicznej i Doświadczalnej
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

 

Sekretariat Kierownika Kliniki
tel. (32) 278 87 17

 


Oddział Stacjonarnej Chemioterapii - VI piętro
Sekretariat medyczny: tel. (32) 278 87 21, 33
Telefon dla Pacjentów (strona A): tel. (32) 278 87 22, 23
Telefon dla Pacjentów (strona B): tel. (32) 278 87 06, 08
Oddział Dziennej Chemioterapii - I piętro
Rejestracja: tel. (32) 278 81 06, 07


Zespół Kliniki Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej tworzą lekarze specjaliści onkologii klinicznej. Całodobową opiekę nad chorymi zapewnia zespół wysoko wyspecjalizowanych, doświadczonych pielęgniarek onkologicznych. Główną działalnością Kliniki jest leczenie systemowe (czyli takie, które oddziałuje na komórki nowotworu niezależnie od ich umiejscowienia), w tym chemioterapia, terapia ukierunkowana na cele molekularne i hormonoterapia. To niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny wymagająca stałego podnoszenia kwalifikacji. Zapewnia to regularny udział w szkoleniach i konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Klinice realizowane są staże specjalizacyjne z zakresu onkologii klinicznej dla wszystkich lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Klinika posiada możliwość pełnej diagnostyki chorych na nowotwory złośliwe. We współpracy z innymi komórkami Instytutu zapewniamy dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych badań obrazowych oraz laboratoryjnych. Są one niezbędne do właściwego rozpoznania choroby, ustalenia jej zaawansowania a w trakcie leczenia służą ocenie skuteczności zastosowanej terapii. Klinika stanowi pełnoprofilowy referencyjny ośrodek onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki, dr n. med. Elżbieta Nowara jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Onkologii Klinicznej.

W ramach Kliniki funkcjonuje Oddział Stacjonarnej Chemioterapii, gdzie przyjmowani są pacjenci, którzy w trakcie leczenia systemowego wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Dotyczy to szczególnie chorych w trakcie wielodniowych schematów chemioterapii stosowanych min. w leczeniu raka jelita grubego.

Lekarze Kliniki Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej prowadzą Oddział Dziennej Chemioterapii. W tej komórce leczymy chorych, którzy nie wymagają całodobowego pobytu w szpitalu a niezbędne badania oraz terapia mogą być z powodzeniem przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Taka forma terapii jest szczególnie często stosowana u chorych po operacji z powodu raka piersi i raka jelita grubego.
Lekarze Kliniki w Przychodni Przyklinicznej Instytutu prowadzą szczegółową diagnostykę nowotworów oraz przyjmują pacjentów kierowanych z innych jednostek medycznych. W ramach tzw. zespołów narządowych (zespół specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów określonej lokalizacji lub pochodzenia) ustalają plan leczenia i wskazania do chemioterapii. Poradnia Przykliniczna jest również miejscem, gdzie pacjenci po zakończonym leczeniu onkologicznym podlegają okresowej kontroli oraz gdzie mogą oni uzyskać niezbędna pomoc w trakcie leczenia.
W Klinice Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej podstawową metodą leczenia jest leczenie systemowe nowotworów złośliwych. Jego miejsce zależy przede wszystkim od ich stopnia zaawansowania i zaplanowanego sposobu postępowania. Chemioterapia może być stosowana przed operacją (np. w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi), po operacji (np. w przypadku raka płuca), a często jest to samodzielna metoda leczenia (jak w przypadku wielu nowotworów w stadium rozsiewu). Mamy możliwość leczenia chorych wg tzw. Programów Terapeutycznych NFZ.
Szczególną formą leczenia nowotworów stosowaną w Klinice Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej jest równoczasowe leczenie skojarzone  a więc połączenie chemioterapii i radioterapii. Jest to leczenie wymagające ścisłej współpracy radioterapeuty z onkologiem klinicznym. Takiemu leczeniu poddawani są chorzy np. na raka odbytnicy, raka żołądka, raka płuca czy glejaki wielopostaciowe.
W naszej Klinice można uzyskać pomoc m.in. w następujących przypadkach:

 


                                           Rak jelita grubego

 • chemioterapia uzupełniająca po zabiegu operacyjnym,
 • skojarzona chemioradioterapia,
 • paliatywne leczenie systemowe (w tym leczenie tzw. celowane),


 

 


Rak trzustki
 • chemioterapia paliatywna,
 • leczenie celowane,
 • skojarzona radiochemioterapia,

 

Rak  żołądka
 • skojarzona radiochemioterapia pooperacyjna,
 • chemioterapia paliatywna,
 • leczenie celowane,


 


Rak piersi
 • leczenie systemowe przedoperacyjne,
 • po zabiegu chirurgicznym
 • oraz paliatywne, z uwzględnieniem takich metod jak hormonoterapia chemioterapia i leczenie celowane (trastuzumabem i lapatinibem w chwili obecnej w ramach programu NFZ).


Chłoniaki (chłoniak Hodgkina i chłoniaki nieziarnicze)

diagnostyka i kompleksowe leczenie z uwzględnieniem leczenia systemowego, w tym immunoterapii rituximabem, radioterapii oraz dzięki ścisłej współpracy z działającym w Instytucie od 2010 roku Oddziałem Transplantacji Szpiku możliwością we wskazanych sytuacjach klinicznych kwalifikacji do procedury przeszczepowej.


 

 

 
Rak płuca
 • skojarzona chemioradioterapia, 
 • chemioterapia uzupełniająca, paliatywna,
 • leczenie celowane,


 


Rak jajnika
 • chemioterapia po lub przed zabiegiem operacyjnym (uzupełniająca) 
 • oraz leczenie systemowe choroby zaawansowanej,

 


 

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)
 • terapia imanitibem i sutentem zgodnie z programem NFZ,

 

 

 

Rak jądra i inne nowotwory gonadalne
 • pooperacyjna chemioterapia i leczenie zaawansowanych stadiów choroby,Jako pełno profilowy ośrodek referencyjny obejmujemy również opieką chorych z innymi rzadkimi nowotworami, w przypadku których istnieją wskazania do leczenia systemowego.

 


Klinika od wielu lat prowadzi badania kliniczne, które oceniają skuteczność i bezpieczeństwo nowych leków przeciwnowotworowych – przed ich wprowadzeniem do powszechnego użycia. Dzięki temu wielu chorych może uzyskać dostęp do nowatorskiego eksperymentalnego leczenia, często będącego alternatywą dla standardowego postępowania. Między innymi, dotyczy tak zwanych leków ukierunkowanych molekularnie (leków celowanych) - przeciwciał monoklonalnych oraz drobnych cząsteczek chemicznych, zdolnych hamować wzrost komórek konkretnego nowotworu. Zespół lekarzy Kliniki, dzięki znajomości tych leków jeszcze przed ich wprowadzeniem na rynek, jest dobrze przygotowany do ich rutynowego stosowania. Obecnie prowadzimy badania dotyczące leczenia m.in. raka jelita grubego, innych nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi i raka jajnika.
Ważną częścią aktywności zawodowej lekarzy Kliniki Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej jest udział w badaniach naukowych mających na celu poznanie procesów prowadzących do powstawania nowotworów oraz optymalizacji stosowanego aktualnie leczenia. Zespół Kliniki jest zaangażowany w projekty badawcze, dotyczące w szczególności poszukiwania czynników predykcyjnych dla metod współczesnej chemioterapii oraz chemioradioterapii. We współpracy z komórkami naszego Instytutu, w tym z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Zakładem Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej poszukujemy nowoczesnych markerów molekularnych w nowotworach przewodu pokarmowego - raku jelita i raku trzustki, markerów odpowiedzi na chemioterapię w raku piersi, optymalizacji postępowania klinicznego w raku płuca, leczenia rzadkich nowotworów układu wydzielania wewnętrznego i raka jajnika.