Jesteś tutaj

Podział nowotworów


NOWOTWÓR
Jest to niekontrolowany rozrost nieprawidłowych, genetycznie zmienionych komórek wywodzących się z prawidłowych tkanek organizmu. Przyczyny powstania nowotworów nie są dotychczas poznane, ale są wynikiem wielu mutacji genetycznych. Mogą mieć na nie wpływ różne czynniki fizyczne, chemiczne, infekcje wirusowe, rodzaj diety, używki. Rozwój nowotworu jest procesem wieloetapowym, przebiegającym w wolnym tempie (kilka lat) lub agresywnie szybko (miesiąc).
 
Rodzaje nowotworów
Wyróżnia się dwa typy nowotworów: łagodne i złośliwe. Te pierwsze rozwijają się powoli i miejscowo oraz, co ważne, nie dają przerzutów. Nie można jednak wykluczyć ich zezłośliwienia. Dlatego każdy z tej grupy wymaga jak najszybszego wycięcia chirurgicznego. Nowotwory złośliwe stanowią różnorodną grupę pod względem morfologicznym (typ komórek) i klinicznym (przebieg choroby). Ich nieodłączną cechą jest tworzenie przerzutów miejscowych i odległych oraz nierzadko mikroprzerzutów niewykrywalnych już w czasie pierwszej diagnozy, ale będących źródłem rozsiewu i niepowodzenia po leczeniu. Czas i rozległość ich ujawnienia jest jednym z czynników określających stopień złośliwości. Im wcześniej się ujawniają tym większa jest złośliwość nowotworu.
PODZIAŁ NOWOTWORÓW
Ze względu na rodzaj tkanek, z których wywodzą się nowotwory złośliwe, generalnie wyróżnia się:
 
Raki – wywodzą się z tkanek nabłonkowych, wyścielających układ oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy. Na ten typ nowotworu najczęściej chorują dorośli, wśród dzieci jest on rozpoznawany bardzo rzadko. U mężczyzn najczęściej rozpoznawany jest rak płuca, prostaty, głowy i szyi, a u kobiet rak piersi, szyjki macicy. Rak nie występuje w jednej postaci i rozwija się w różnej formie. Najczęściej w początkowym okresie występuje w postaci ograniczonego guza i w miarę postępu choroby może przyjąć postać naciekającą otaczające tkanki zdrowe i z czasem pojawiają się wrzodziejące, nierzadko krwawiące ogniska rozsiewu. Nieodłączną cechą nowotworów złośliwych, w tym także raka, są przerzuty regionalne i odległe w wyniku przedostania się komórek raka do układu chłonnego (przerzuty w węzłach chłonnych) i krwi (przerzuty do mózgu, wątroby, płuc lub kości). Tempo wzrostu i zróżnicowania histopatologicznego mają istotne znaczenie rokownicze. Im wcześniej zostaje rozpoznany i włączone zostanie skojarzone leczenie przeprowadzone w możliwie krótkim czasie, tym wyższa szansa trwałego wyleczenia. Z reguły takie leczenie musi być agresywne, co może wiązać się z silnymi ostrymi odczynami obniżającymi komfort pacjenta. Ale są one przejściowe i szybko ulegają gojeniu po zakończeniu terapii.
 

Mięsaki – wywodzą się z tkanek miękkich (miąższowej, łącznej, tłuszczowej, chrzęstnej, kostnej). Stanowią różnorodną grupę nowotworów złośliwych, ale występują znacznie rzadziej niż raki. Ponieważ rozwijają się w głębokich tkankach i narządach ich rozwój jest często utajony i rozpoznawane są najczęściej w stadium zaawansowanym w postaci dużego guza. Rokowanie jest poważne, ale istnieje szansa trwałego wyleczenia po terapii skojarzonej (chirurgia i radiochemioterapia). Niektóre z tych nowotworów rosną szybko, mają skłonność do wznowy i jak wszystkie nowotwory złośliwe wykazują zdolność do tworzenia przerzutów, nierzadko mnogich.
 
 

Chłoniaki – są to nowotwory rozwijające się w układzie chłonnym (węzły chłonne). Jest to grupa histopatologicznie różnorodna. Często pierwszym objawem są powiększone węzły chłonne, pojedyncze lub połączone w pakiety. Mogą rozwijać się w różnym, ale najczęściej młodym wieku. U ludzi starszych przebieg jest wolniejszy i rokowanie korzystniejsze. Jednym z typów chłoniaka jest ziarnica złośliwa. Wszystkie zaliczane są do grupy systemowych chorób nowotworowych, wymagają nierzadko długiej chemioterapii wielolekowej. Rokowanie jest wysoce korzystne w przypadkach chłoniaków miejscowo ograniczonych.
 
 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – zasadniczą grupę stanowią guzy mózgu wywodzące się z różnych komórek układu nerwowego. Do niekorzystnych rokowniczo należą glejaki wielopostaciowe. Leczeniem z wyboru jest chirurgia z uzupełniającą radioterapią. Do rzadko występujących należą nowotwory rdzenia kręgowego. Niektóre nowotwory z tej grupy są całkowicie wyleczalne.
  

Czerniak – jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek barwnikowych (melanocyty), najczęściej skóry. Pierwszym sygnałem zezłośliwienia zmiany barwnikowej jest ujawnienie obwódki zapalnej (zaczerwienienie) wokół znamienia, jego wzrost, któremu może towarzyszyć powierzchniowe owrzodzenie. Czerniak należy do nowotworów o dużej dynamice wzrostu i powstawania mnogich przerzutów w różnych narządach. Profilaktyka polega na usuwaniu zmian barwnikowych skóry w miejscach narażonych na codzienne otarcia.