Jesteś tutaj

Regulamin Call Center

Regulamin Call Center
 
I. Informacja o rejestracji dla pacjentów 
 
1. Telefoniczna rejestracja pacjenta odbywa się poprzez Call Center pod numerem telefonu: 
32 278 88 88
a) rejestracja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 18:00
2. W celu wyznaczenia terminu wizyty poprzez Call Center należy podać telefonicznie następujące dane:
  • Imię i Nazwisko
  • Numer Pesel
  • Numer telefonu lub adres e – mail – do kontaktu w razie zmiany terminu wizyty
  • Informacje ze skierowania, informacje z posiadanej dokumentacji medycznej (w szczególności wynik badania histopatologicznego).
3. Ustalenie terminu wizyty może odbyć się na podstawie zgłoszenia telefonicznego:
  • Osobistego
  • Za pośrednictwem osób trzecich.
4. Pracownicy Call Center nie są pracownikami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących diagnostyki i leczenia, wyników badań, sposobu dawkowania leków, postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych itp.
5. Pracownicy Call Center mogą przerwać połączenie jeśli naruszana jest ich godność osobista.
 
II. Informacje ogólne dotyczące rejestracji pacjenta:

1. Pracownicy Call Center oraz Rejestracji mogą wyznaczać ewentualne wcześniejsze terminy wizyt kontrolnych (zaplanowanych wcześniej przez lekarza podczas wizyty) tylko w ramach wolnych miejsc w terminarzach.
2. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu wizyty, a które uniemożliwiają przyjęcie zgodnie z zaplanowanym terminem, pracownicy Call Center lub Rejestracji informują pacjenta (w każdy dostępny sposób) o zmianie terminu wizyty z podaniem przyczyny tej zmiany.
3. Pacjenci, którzy nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnują
 z porady, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika Call Center lub Rejestracji.
4. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć:
a) Pacjenci mający wyznaczony termin i godzinę wizyty do poradni, w której obowiązują terminy – przyjmowani są według kolejności – decyduje wyznaczona data i godzina wizyty.
b) Przyjęcie pacjenta zgodnie z wyznaczoną godziną wizyty uzależnione jest od uzyskania wyników wykonanych badań. 

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, 44 – 102 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15.
2. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, 44 – 102 Gliwice ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.: (32) 278 9185
3. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a (zgoda osoby, której dane są przetwarzane) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu usprawnienia świadczenia usług medycznych.
4. Okres, przechowywania nagrań wynosi 2 lata.
5. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usługi Call Center. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.
7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.