Jesteś tutaj

Finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5

Szanowni Państwo!

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5. Do grona laureatek konkursu MINIATURA dołączyła dr Marta Gawin z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

Rak jelita grubego jest chorobą, w której wysoki odsetek niepowodzeń wynika z dużej częstości przerzutów. Ma to związek m.in. z brakiem skutecznych markerów prognostycznych i predykcyjnych oraz niewielkim udziałem nowoczesnych strategii leczenia uzupełniającego opartych na immunoterapii (IT).
Celem badania „Wykorzystanie obrazowania MALDI-MSI w klasyfikacji molekularnych typów podścieliska raka jelita grubego”, które będzie realizowane przez dr Martę Gawin, jest przygotowanie możliwości wykorzystania techniki obrazowania za pomocą spektrometrii mas do scharakteryzowania molekularnych typów mikrośrodowiska nowotworu w raku jelita grubego. Obecność, rodzaj, liczba i profil molekularny (metaboliczny) komórek w podścielisku guza jest czynnikiem determinującym progresję nowotworu i jego odpowiedź na leczenie. Z tego powodu skład i profil molekularny komórek obecnych w mikrośrodowisku nowotworu wydaje się być obiecującym źródłem biomarkerów raka jelita grubego, zarówno w kontekście prognozowania choroby, jak i predykcji odpowiedzi na leczenie.
Serdecznie gratulujemy!