Jesteś tutaj

Logo HR

Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie mając świadomość korzyści wynikających z posiadania wyróżnienia jakim jest logo HR Excellence in Research, podjęły starania celem wdrożenia w Instytucie zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Czym jest wyróżnienie HR Excellence
Wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane jest tym instytucjom, które realizują Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając przy tym zasad i wytycznych określonych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Jednostki naukowe, które wdrażają Strategię HRS4R zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju, kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) i atrakcyjności systemów nauki UE w skali globalnej.

Korzyści z posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research
Posiadanie przez jednostkę naukową wyróżnienia  jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020, Horyzont Europa), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz innych programach finansujących naukę.
Pozostałe korzyści dla NIO-PIB w Gliwicach wynikające z posiadania logo HR:
  • prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
  • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Instytucie, który stwarza  przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników.
Logo HR stanowi znak jakości dla instytucji poprzez potwierdzenie przestrzegania norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych.
Etapy wdrożenia
13 stycznia 2020 r. – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Endorsment letter

20 stycznia 2020 r. – Komisja Europejska przyjmuje deklarację poparcia przesłaną przez NIO-PIB w Gliwicach i od tego momentu rozpoczyna się proces przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
17 marca 2020 r. – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski powołuje Zespół roboczy ds. przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania wyróżnienia HR Excellence oraz Komitet Sterujący nadzorujący Zespół.
Od kwietnia do czerwca 2020 r. – przeprowadzony zostaje przegląd obowiązujących regulacji wewnętrznych oraz aktów prawnych oraz ich porównanie z zaleceniami ujętymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie. Prowadzone są również prace nad przygotowaniem treści ankiety dla pracowników naukowych NIO-PIB w Gliwicach mającej na celu poznanie opinii na temat warunków pracy w NIO-PIB w Gliwicach.
6 października 2020 r.  – odbywa się spotkanie Zespołu roboczego, na którym podjęta zostaje dyskusja na temat treści pytań ankiety dotyczącej określenia spójności funkcjonowania NIO-PIB w Gliwice z poszczególnymi zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Styczeń 2021 r.  – przeprowadzona zostaje ankieta czy i w jakim zakresie w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddziale w Gliwicach realizowane są zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców.

Wzór ankiety

2 luty 2021 r.– odbywa się spotkanie Zespołu roboczego ds. Loga HR. Przedstawione zostają i omówienie wyniki ankiety przeprowadzonej wśród społeczności naukowej Instytutu.
10 luty 2021 r. – omówione zostają propozycje działań do Action Plan wynikające z przeprowadzonej analizy.
18 luty 2021 r. – omówione zostają zaproponowane działania oraz podział zadań związanych z przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentów aplikacyjnych.
25 luty 2021 r – zatwierdzona zostaje przez członków Komitetu Sterującego ostateczna wersja dokumentów aplikacyjnych.
26 luty 2021 – złożono dokumenty aplikacyjne.
 
 
Skład Zespołu i Komitetu Sterującego.
Zespół ds. Logo HR Excelence:
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Lisowska
Dr hab. n. med. Jolanta Krajewska
Dr hab. n. med. Dorota Gabryś
Dr n. med. Magdalena Kalinowska-Herok
Dr n. med. Iwona Mitrus
Mgr Małgorzata Redes
Mgr Beata Kozioł
Mgr Alexander Cortez
Mgr Barbara Łasut- Szyszka
Mgr Tomasz Narodowski
Mgr Agnieszka Stępień-Dudek
Mgr inż. Barbara Jarzębska
 
Komitet Sterujący:
Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
Dr hab n. med. Dorota Ścieglińska
Mgr Magdalena Markowska
 
Dokumenty