Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych

Prezes Agencji Badań Medycznych zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Wśród 10 projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazło się 5 projektów, które będą realizowane przez Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach:
  1. Przedoperacyjna immunoterapia pembrolizumabem w skojarzeniu z boostem radioterapii stereotaktycznej CyberKnife w leczeniu HER2-ujemnego raka piersi opornego na klasyczną chemioterapię (BREAST-BOOSTER) – wartość projektu 9 862 012,24 zł.
  2. Sakubitryl/Walsartan w prewencji pierwotnej kardiotoksyczności systemowego leczenia chorych na raka piersi. Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo (partner projektu, Lider - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu) – wartość projektu 9 999 180,20 zł.
  3. Konformalna hipofrakcjonowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem u wcześniej nieleczonych chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca – wartość projektu 9 592 741,60 zł.
  4. Nowoczesne leczenie chorych na raka gruczołowo-torbielowatego regionu głowy i szyi z wykorzystaniem PSMA znakowanego lutetem 177 – wartość projektu 9 626 400,06 zł.
  5. 177Lu-PSMA jako systemowe leczenie uzupełniające u chorych na raka prostaty wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka po leczeniu radykalnym z zastosowaniem teleradioterapii lokoregionalnej i hormonoterapii – wartość projektu 9 970 429,58 zł.
Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje!