Jesteś tutaj

Szansa na terapię dla pacjentów z zaawansowanym progresującym rakiem kory nadnercza

Szansa na terapię dla pacjentów z zaawansowanym progresującym rakiem kory nadnercza

Projekt Pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach jako 1 z 12 projektów otrzymał finansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich.

Dzięki wsparciu ABM możliwe będzie zwiększenie dostępu pacjentów do innowacyjnej opieki i terapii. Aktualnie w Polsce brak alternatywnych systemowych terapii dla chorych z zaawansowanym rakiem kory nadnerczy po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii. Proponowane w projekcie leczenie będzie szansą na przedłużenie czasu wolnego od progresji, z częściową remisją choroby u chorych, u których wyczerpano nieliczne dostępne standardowe terapie.

Głównym celem badania będzie ocena efektywności i tolerancji leczenia inhibitorem punktu kontroli immunologicznej - pembrolizumabem w zaawansowanym miejscowo, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem kory nadnerczy, po wyczerpaniu chemioterapii pierwszej linii. Jednocześnie prowadzona analiza biomarkerów może przyczynić się w przyszłości do personalizacji leczenia.

Do badania zakwalifikowanych zostanie 24 pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego miejscowo lub przerzutowego, nieoperacyjnego, progresującego raka kory nadnercza. Warunkiem kwalifikacji, poza świadomą zgodą pacjenta, będzie wyczerpanie standardowych metod terapii i potwierdzenie progresji w czasie określonym w protokole, wiek > 18 roku życia, stan kliniczny wg ECOG <2 , mierzalna choroba wg RECIST 1.1, adekwatna funkcja szpiku i narządów wewnętrznych oraz skuteczna antykoncepcja w przypadku pacjentów w wieku reprodukcyjnym.