Jesteś tutaj

Wyniki konkursu na wewnętrzne projekty badawcze w NIO-PIB na rok 2023

Komisja ds. Badań Naukowych Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie PIB ogłosiła wyniki konkursu na wewnętrzne projekty badawcze w NIO-PIB, które będą realizowane w 2023 r. Celem konkursu jest zwiększenie uczestnictwa pracowników NIO-PIB w konkursach na finansowanie projektów badawczych oraz dbałość o wysoki poziom badań naukowych prowadzonych w NIO PIB.
 
Komisja ds. Badań Naukowych przyznała finansowanie 12 projektom badawczym. Wśród wybranych propozycji znalazły się 4 projekty zgłoszone przez pracowników Oddziału w Gliwicach:
 
  1. Przenikanie formulacji nanonośnika z nowatorską antracykliną oraz mezenchymalnych komórek macierzystych przenoszących wirus onkolityczny przez modelową barierę krew-mózg; badania pod kątem planowanej systemowej terapii skojarzonej glejaka (kierownik: dr Aleksander Sochanik).
  2. Wstępna ocena podatności komórek raka jajnika na onkolityczne działanie wirusa myksomatozy MYXV oraz poszukiwanie markerów predykcyjnych (kierownik: prof. Katarzyna Lisowska).
  3. Wpływ zakażenia Helicobacter pylori i nowych kombinacji chemioterapeutyków aktywujących mechanizmy odporności wrodzonej na cytotoksyczną aktywność komórek NK (ang. Natural Killers) (kierownik: dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok).
  4. Charakterystyka kliniczno-patologiczna, molekularna i radiologiczna chorych na glejaka wielopostaciowego z wieloletnimi przeżyciami po pierwotnym leczeniu tzw. long term survivors (kierownik: dr Elżbieta Nowicka). 
Serdecznie gratulujemy!