Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-16/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
28/06/2021
Przedmiot zamówienia: 
Dostawy sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28 czerwca 2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 122-322899
_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 lipca 2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 139-369937
_______________________________________________________________________________________________

Publikacja postępowania w miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/370d36fd-990a-4fe5-901c-865e8...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
370d36fd-990a-4fe5-901c-865e8a441c49

______________________________________________________________________________________________
Realizacja zamówienia objętego zakresem niniejszego postępowania prowadzona jest w  ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0204/21 pn. „Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezjologicznym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
 ______________________________________________________________________________________________