Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-26/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
09/08/2021
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa i montaż mebli biurowych i medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09/08/2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:2021/S 152-404053

Publikacja postępowania w miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/031b8b0f-ec4f-43c3-94b2-fa4f9...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
031b8b0f-ec4f-43c3-94b2-fa4f9b26e70a

Zamawiający ustala, że w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pok. 105 (Budynek Główny, parter).