Jesteś tutaj

DO/DZ–381–1–27/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/08/2021
Przedmiot zamówienia: 
Zakup nowych licencji oprogramowania w celu rozbudowy i modernizacji funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego wykorzystującego Oracle Database Standard Edition w wersji 11g R2 dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.08.2021r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 161-422507
_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 września 2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 178-463617

UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:        
Nowy termin składania ofert: 27.09.2021 r. godz. 08:00
Nowy termin otwarcia ofert:   27.09.2021 r. godz. 10:00

_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 września 2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 184-478682

UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:        
Nowy termin składania ofert: 05.10.2021 r. godz. 08:00
Nowy termin otwarcia ofert:   05.10.2021 r. godz. 10:00
_______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 września 2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-482594

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bb7aafe6-be73-4589-a516-1e946...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
bb7aafe6-be73-4589-a516-1e946f67ad5e