Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-31/22

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
20/09/2022
Przedmiot zamówienia: 
Usługi transportu pacjentów oraz krwi, jej składników i materiałów biologicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.09.2022 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-512412.

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f3dd9f67-815b-4f5c-853b-88d9d...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): f3dd9f67-815b-4f5c-853b-88d9df16c8c3
  Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022 r., numer ogłoszenia 2022/S 199-566510. UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 24.10.2022 r. godz. 9.00 Termin otwarcia ofert: 24.10.2022 r. godz. 9.30