Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-32/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
03/08/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.08.2022 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-423087
________________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało  opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 09.08.2022 r. pod numerem 2022/S 152-434664

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało  opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 26.08.2022 r. pod numerem 2022/S 164-465196

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało  opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 02.09.2022 r. pod numerem 22022/S 169-477511

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cc2c1264-358b-46d4-a967-85a87...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
cc2c1264-358b-46d4-a967-85a874ccc198

Informacja o wyborze oferty: