Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-36/22

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
21/09/2022
Przedmiot zamówienia: 
Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnych badań klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.09.2022r  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 182-515463

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a5dcf20e-6301-4fb3-9d50-055c6...
 
Identyfikator postępowania  ID (miniPortal): a5dcf20e-6301-4fb3-9d50-055c65b4b92d