Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-38/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
21/09/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.09.2021 r., numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 183-475598.

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d8404b48-e5a8-41b8-9ebc-511b6...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): d8404b48-e5a8-41b8-9ebc-511b6010ad00