Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-44/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
12/10/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA 1/2 metodą sekwencjonowania  nowej generacji, sukcesywne dostawy  podłoży mikrobiologicznych  oraz probówek typy Falcon  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 07.10.2021r. zaś opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2021r  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-515825

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf670e7b-b064-470a-9ac0-31c24...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
bf670e7b-b064-470a-9ac0-31c2438b8f47

Informacja o wyborze oferty: