Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-45/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/09/2022
Przedmiot zamówienia: 
Zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.09.2022 numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 181-511490
_______________________________________________________________________________________________
Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało  opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 03.10.2022 r. pod numerem 2022/S 190-538067

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab18493b-6575-42bd-80e2-e9240...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
ab18493b-6575-42bd-80e2-e9240919800c
____________________________________________________________________________________________
UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:
Nowy termin składania ofert: 05.10.2022 r. godz. 08:00
Nowy termin otwarcia ofert: 05.10.2022 r. godz. 10:00