Jesteś tutaj

DO/DZ–381–1– 47/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/10/2021
Przedmiot zamówienia: 
Rozbudowa posiadanego oprogramowania do planowania leczenia w radioterapii, oprogramowanie Eclipse/ARIA dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie –Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu finansowany będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” – zakup systemu planowania radioterapii lub jego nowych wersji, a także dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.10.2021r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 201-522044

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8f482ee8-d3df-4daf-92c8-cca0c...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
8f482ee8-d3df-4daf-92c8-cca0c6bba56f