Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-52/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
30/11/2022
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.11.2022 r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 231-666889

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/35daa0c9-b8cd-4e3f-b222-b697a...
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
35daa0c9-b8cd-4e3f-b222-b697a893d012