Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-56/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
08/11/2022
Przedmiot zamówienia: 
Zakup sprzętu i aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach umowy nr 6/13/25/2022/27/865 na realizację programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania: Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.  
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.11.2022  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 215-616706

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85074a05-fd08-4522-86d7-a0f5d...
 
Identyfikator postępowania  ID (miniPortal): 85074a05-fd08-4522-86d7-a0f5d7eb0108