Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-57/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
19/12/2022
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa materiałów zużywalnych i odczynników na cele realizacji projektu „ECBIG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC (POIR.04.02.00-00-D017/20) dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2022 r. numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 244-705094.

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2e8ed26-7fcb-427f-9451-92f0c...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): f2e8ed26-7fcb-427f-9451-92f0c867cc3d

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.01.2023 r. numer ogłoszenia Dz.U./S S10 13/01/2023 23270-2023-PL

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.01.2023 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.01.2023 r. na godz. 9.30