Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-58/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/12/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.12.2022 r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 249-729185

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7402bf04-bf53-4840-863a-7b786...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
7402bf04-bf53-4840-863a-7b7863667d2d