Jesteś tutaj

DODZ-381-1-63/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/11/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników do detekcji wirusa  SARS-CoV2, odczynników do  barwień standardowych , szkiełek podstawowych oraz testów do RT-PCR w formie kartrydży dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji 10.11.2022r., zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2022  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 220-633847

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9d61498b-5bde-4d09-82c2-3fdd3...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
9d61498b-5bde-4d09-82c2-3fdd37ab0942

 

Informacja o wyborze oferty: