Jesteś tutaj

DO/DZ – TPbn- 381–2 – 10 / 21

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
10/03/2021
Przedmiot zamówienia: 
wykonanie okresowej kontroli budowlanej obiektów, zgodnie  z ustawą  Prawo Budowlane art. 26 ust.1 pkt1 i art. 62 ust.1 pkt 3 oraz opracowanie opisów technicznych, technologii, rysunków wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac naprawczych wynikłych  w trakcie przeprowadzenia przeglądów  w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym  Oddziale w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy.
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu 2021-03-10 pod numerem  2021/BZP 00015566/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-03-19 pod numerem  2021/BZP 00020447/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2021-03-23 pod numerem  2021/BZP 00021292/01

Identyfikator postępowania
028599fb-2117-430a-acdd-c519d81af51c

Link do strony:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/028599fb-2117-430a-acdd-c519d...