Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-53/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
18/08/2022
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa telefonów komórkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego  Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00311009/01
________________________________________________________________________________________________
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00311039/01

________________________________________________________________________________________________
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00320582/01
 
Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd12715b-af2e-44a8-a9a3-104db...
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
cd12715b-af2e-44a8-a9a3-104db32d78de