Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-56/21

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
21/09/2021
Przedmiot zamówienia: 
Zadanie 1. Remont sanitariatów Przychodni Przyklinicznej nr 0.012, 0.013, 0.051, 0.052, zadanie 2. Remont sanitariatów Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej (cz. terapeutyczna) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2021 r. pod nr  2021/BZP 00187655/01.

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33af95de-50f0-4347-93cc-42731....
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): 33af95de-50f0-4347-93cc-42731a782381.

UWAGA!
W dniu 24.09.2021 r. o godz. 10.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w poz. 104 (Budynek Główny, parter). Szczegłówe informacje znajdują się w rozdziale IV ust. 9 SWZ.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.10.2021 r. na godz. 9.00
nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 15.10.2021 rr. na godz. 10.00

Informacja o wyborze oferty: