Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-64/21

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
28/09/2021
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIO-PIB
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021r pod nr 2021/BZP 00195179/01, 

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66c67357-d1b7-4712-bc15-78f73...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
66c67357-d1b7-4712-bc15-78f73a17fa4c

 

Informacja o wyborze oferty: