Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-67/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
08/11/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy rękawic dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00261329/01
 
Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5ca54921-a983-4dd5-b5f6-32b44...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): 5ca54921-a983-4dd5-b5f6-32b44ef47db5

Uwaga!
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu. 
Termin składania ofert ustalono na dzień 18.11.2021 r. na godz. 9.00
Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 18.11.2021 r. na godz. 10.00

 

Informacja o wyborze oferty: