Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-75/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/11/2022
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa stołu sekcyjnego, elektronicznego manometru do pomiaru ciśnienia w rurce intubacyjnej dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2022 r.  pod nr 2022/BZP 00440230/01

_______________________________________________________________________________________________
Zamawiający ustala, że w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10:00 na terenie siedziby Zamawiającego, tj.: Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 – stół sekcyjny. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Budynek Główny Dyrekcji, Parter,pok. nr 106.
Uwagi:
-Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestnictwa w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców),
- brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty,
- ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udział w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę,
- w związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

 

Publikacja postępowania w miniPortalu:
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b989f373-253f-416f-9326-dda89...
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
b989f373-253f-416f-9326-dda895876453