Jesteś tutaj

Informacja dla Pacjenta - dot. dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

INFORMACJA DLA PACJENTA
dot. dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia
 
Zgodnie z §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz.U. z 2015r, poz. 2069) oryginał dokumentacji indywidualnej wewnętrznej przewidzianej do zniszczenia może zostać wydany na wniosek pacjenta, jego  przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.
 
Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06  listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r, poz.1318) określony jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym, wykonano zdjęcie,
 •  skierowań na badanie lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało  udzielone  z  powodu  niezgłoszenia  się  pacjenta w ustalonym terminie, chyba ze pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 
W związku z powyższym w terminie do 30 września 2018r pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji mogą składać wnioski o wydanie:
 
 • historii choroby nienowotworowej z leczenia w okresie 1995 - 1997
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które zostały wykonane w okresie 1995 - 2007
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, dotyczących świadczeń zrealizowanych w pracowniach diagnostycznych Instytutu w okresie 2002 - 2012
 •  wyników badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, które zostały wykonane w roku 1997
 
Po dniu 30 września 2018r w/w dokumentacja medyczna zostanie oddana do zniszczenia, w związku z czym wnioski złożone po tym dniu nie gwarantują uzyskania dokumentacji medycznej.
 
Wnioski można składać w Dziale Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta (II piętro, pokój 2.001 tel. 32 278 9427). Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi do 30 dni od jego złożenia.


DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA