Jesteś tutaj

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Zgodnie z §75 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014r, poz. 177 z późn. zm.) dokumentacja indywidualna wewnętrzna    przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego  przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, za pokwitowaniem.
 
 
Wymagany okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06  listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określony jest na 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon,
• zdjęć rentgenowskich, przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym, wykonano zdjęcie,
• skierowań na badanie lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia,
• dokumentacji medycznej dot. dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 
 
W związku z powyższym w terminie do 1 września 2015r pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby bliskie upoważnione do uzyskiwania dokumentacji mogą składać wnioski    o wydanie:
 
•  historii choroby nienowotworowej z leczenia w okresie 1951 - 1994
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które zostały wykonane w okresie 1999 - 2001
• skierowań na badania lub zleceń lekarza, dot. świadczeń zrealizowanych w pracowniach diagnostycznych Instytutu w okresie 2002 - 2009
 
 
Po dniu 1 września 2015r w/w dokumentacja medyczna zostanie oddana do zniszczenia. Wnioski można składać w Dziale Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta. Realizacja wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nastąpi do 30 dni od jego złożenia.

WNIOSEK DO POBRANIA