Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-16/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
15/04/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy leków  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 13.04.2022r, zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.04.2022r numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-199551
______________________________________________________________________________________________

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało  opublikowane w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  w dniu 29.04.2022 r. pod numerem 2022/S 084-225167

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4fc54556-9867-40df-97cd-94f32...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
4fc54556-9867-40df-97cd-94f321f9524b