Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-39/22

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
09/09/2022
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usługi serwisowania i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.09.2022 r. numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE – OJ/S: 2022/S 174-492261

Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e8bd534-1317-401a-a1a7-8eb67...

 
Identyfikator postępowania ID (miniPortal): 2e8bd534-1317-401a-a1a7-8eb6748104d1