Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-56/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/12/2021
Przedmiot zamówienia: 
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI MEDYCZNYCH I BIUROWYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w dniu 15.12.2021r. zaś  opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2021r.  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-649460

Publikacja postępowania w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61732d36-ce39-4c30-9c3b-1cfd4...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): 
61732d36-ce39-4c30-9c3b-1cfd4be23e30

 

Informacja o wyborze oferty: