Jesteś tutaj

DO/DZ – 381–1 – 59 / 21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
22/12/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem fluoru 18F dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22/12/2021  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-655830

Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41bfe073-2b45-4ae2-83cd-618b4...
 
Identyfikator postępowania  ID (miniPortal): 41bfe073-2b45-4ae2-83cd-618b4d4eb50a
 

Informacja o wyborze oferty: