Jesteś tutaj

DO/DZ-381-1-60/21

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
20/12/2021
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą  aparatu do pomiaru OB oraz dostawy innych odczynników,  materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
przetarg nieograniczony  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji  15.12.2021r.,  zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu  20.12.2021r.,  numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-649289

Publikacja postępowania w miniPortalu: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98ffc653-1c88-445b-bb38-207d6...

 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): 
98ffc653-1c88-445b-bb38-207d6a7d2452
 

Informacja o wyborze oferty: