Jesteś tutaj

DO/DZ-TPbn-381-2-4/22

Typ: 
Roboty
Data ogłoszenia: 
05/01/2022
Przedmiot zamówienia: 
Przebudowa z adaptacją pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 budynku Głównego wpisanego do rejestru zabytków na BIOBANK dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00006074/01.
 
Publikacja postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4796d76-ca5a-41fa-a51d-88746...
 
Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal): a4796d76-ca5a-41fa-a51d-8874671fe23f

UWAGA:
Zamawiający ustala, że w dniu 11.01.2022 r. o godz. 12.00 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez Wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w pok. 104 (Budynek Główny, parter). 
1. Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców); Zamawiający sugeruje, aby w miarę możliwości, w wizji lokalnej ze strony danego Wykonawcy uczestniczył jeden przedstawiciel;
2. Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty;
3. Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę;
4. W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego wymaganego przez ustawodawcę.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00033750/01.

UWAGA! Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu:
termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.01.2022 r. na godz. 9.00
termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.01.2022 r. na godz. 10.00.

 

Informacja o wyborze oferty: