Jesteś tutaj

DO/DZ–TPbn–381–2–60/22

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
22/09/2022
Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.
Tryb postępowania: 
Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  
Wartość szacunkowa: 
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00360742/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2022 r. pod numerem  2022/BZP 00368617/01
 
Publikacja postępowania w miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de7ba616-3f64-4527-9ca8-ab605...

Identyfikator postępowania  ID ( miniPortal):
de7ba616-3f64-4527-9ca8-ab605abefa79
________________________________________________________________________________________________
UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu:        
Nowy termin składania ofert: 04.10.2022 r. godz. 08:00
Nowy termin otwarcia ofert:   04.10.2022 r. godz. 10:00