Jesteś tutaj

Rejestracja Przychodni PrzyklinicznejRejestracja Przychodni
Przyklinicznej

 

Rejestracja Główna i Informacja Ogólna:

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Gliwicach dla poprawy jakości obsługi i komunikacji z pacjentem uruchomiono nowoczesne Call Center – Rejestrację Telefoniczną do Przychodni Przyklinicznej.


Call Center czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 18:00 pod numerem telefonu (32) 278 88 88.

Regulamin Call Center

Ze względu na duże obciążenie linii Call Center prosimy o bezpośredni kontakt z rejestracją zakładu (z poniższej listy), do którego mają Państwo skierowanie:
 • Rejestracja Zakładu Radioterapii tel. 32-278-80-45.
 • Rejestracja Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tel. 32-278-93-16.

 
PIERWSZA WIZYTA
Termin konsultacji w Przychodni Przyklinicznej można ustalić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
 • aktualne skierowanie do poradni specjalistycznej (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL, na podstawie którego odbywa się elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ (pacjenci z poza terytorium RP dokument tożsamości ze zdjęciem),
 • dokumentacja medyczna z przebiegu dotychczasowego leczenia (wyniki histopatologiczne, wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego),
 • oryginał karty DILO.
Pacjent na pierwszą wizytę zgłasza się do Rejestracji w celu przeprowadzenia formalności związanych z rejestracją. Po zarejestrowaniu oczekuje na wywiad (założenie historii choroby), a następnie zostaje skierowany na wizytę lekarską do odpowiedniego gabinetu Przychodni Przyklinicznej.
 
 


WIZYTA KONTROLNA
Pacjenci w dniu zaplanowanej wizyty kontrolnej zgłaszają się bezpośrednio pod gabinet lekarski bez konieczności potwierdzania wizyty w  Rejestracji Głównej.
Pacjenci mający wyznaczony termin i godzinę wizyty do poradni, w której obowiązują terminy – przyjmowani są według kolejności – decyduje wyznaczona data i godzina wizyty.
 
Można  potwierdzić telefonicznie termin zaplanowanej wizyty w Call Center pod numerem telefonu (32) 278 88 88.

Badania laboratoryjne oraz  badania RTG można wykonać dzień przed planowaną wizytą, co umożliwi przyjęcie na wizytę zgodnie z zaplanowaną godziną wizyty.

 
WAŻNE INFORMACJE

Poradnie, do których wymagane jest skierowanie:
 
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 
 Skierowanie może zostać dostarczone w wersji:
    - papierowej (jeżeli zostało wystawione przed 08.01.2021r.)
    - elektronicznej (w tym przypadku konieczne jest podanie 4-cyfrowego kodu dostępu)
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia
do świadczeniodawcy (szpitala, poradni) oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
 

REZYGNACJA Z TERMINU
Pacjenci wpisani na listy oczekujących w przypadku rezygnacji z oczekiwania na wizytę, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie pracowników Call Center tel. (32) 278 88 88. 

PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ PRZYSŁUGUJE:
 
 • Pacjentom w stanach nagłych,
 • Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Inwalidom wojennym/wojskowym,
 • Kobietom w ciąży,
 • „Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi” lub „Zasłużonym Dawcom Przeszczepu”,
 • Dawcom Przeszczepu,
 • Weteranom poszkodowanym,
 • Kombatantom,
 • Uprawnionym żołnierzom lub pracownikom wojska w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
 • Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.